Підгаєцька районна рада
Підгаєцький район, Тернопільська область

Надання безоплатної правової допомоги ОМС

Переглядів: 453

                                                                                    

Надання безоплатної правової допомоги ОМС

Автор : Сербіна А., аналітик Видавничого будинку «Фактор», адвокат

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 02.06.11 р. було прийнято Закон України № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»1. Цей Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

1 Далі за текстом — Закон № 3460.

Коротко про головне

Законом № 3460 були внесені зміни до Закону України 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2Закон № 280 було доповнено ст. 381, яка визначає повноваження виконавчих органів рад у сфері безоплатної первинної правової допомоги.

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Для початку пропоную розібратися з поняттями.

правова допомога

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення

правові послуги

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

безоплатна первинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, посадових і службових осіб

безоплатна вторинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, включає в себе захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру

Отже, як бачимо, гарантована Конституцією України безоплатна правова допомога поділяється на два види: первинну (просвітницька функція та допомога у складенні документів непроцесуального характеру) та вторинну (надання правової допомоги в судовому провадженні).

Згідно зі ст. 3 Закону № 3460 право на безоплатну правову допомогу — гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Принципами державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги згідно зі ст. 5 Закону № 3460 є:

1

верховенство права

2

законність

3

доступність безоплатної правової допомоги

4

забезпечення якості безоплатної правової допомоги

5

гарантоване державне фінансування

ОМС мають повноваження лише у наданні безоплатної первинної правової допомоги, іншим видом займається мережа системи надання безоплатної вторинної правової допомоги (регіональні та місцеві центри) на чолі з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Як правило, розпорядженням голови відповідної ради повноваження з надання безоплатної первинної правової допомоги покладаються на юридичні відділи (сектори) або на конкретних осіб (наприклад, на юриста або старосту у межах його старостинського округу). Також розпорядженням встановлюється графік особистого прийому з питань надання безоплатної правової допомоги, який має бути доведений до відома громадян шляхом розміщення на стенді оголошень та оприлюднення на офіційному сайті ради.

Повноваження виконавчих органів

Статтею 9 Закону № 3460 визначені суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги, серед яких зазначені також і ОМС.

Згідно із ч. 1 ст. 381 Закону № 280 до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження:

1

утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади

2

підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень

3

забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

4

здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням

5

розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону

6

надання роз’яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги

7

забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

8

залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги

9

координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги

10

надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв’язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги

11

організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та сприяють їх роботі в межах своїх повноважень.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 7 Закону № 3460):

1

надання правової інформації

2

надання консультацій і роз’яснень з правових питань

3

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

4

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Кожна особа має право звернутись до будь-якого ОМС з проханням надати безоплатну правову допомогу. Незалежно від наявності на території вашого населення пункту іншого суб’єкта надання безоплатної первинної правової допомоги (наприклад, бюро правової допомоги) відмовити особі в наданні запитуваної правової допомоги, яка входить до сфери ваших повноважень (наприклад, надання роз’яснень чинного законодавства), ви не маєте права.

Розгляд звернень

Статтею 10 Закону № 3460 визначений порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Так, звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до ОМС відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

Звернення про надання правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

ОМС у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

ОМС забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 Закону № 3460, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції ОМС, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, ОМС, який розглядає звернення, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Як правило, відповідальна особа (відділ, сектор) користуються у своїй роботі вже надрукованими бланками заяв про надання безоплатної первинної правової допомоги, де особа має зазначити свої прізвище, ім’я, по батькові, засоби зв’язку, а також підкреслити необхідний вид правової допомоги та коротко викласти обставини, які зумовили звернення. Наявність таких бланків значно полегшує роботу та сприяє мешканцям у легкому викладенні суті свого звернення.

Особистий прийом

ОМС відповідно до ст. 11 Закону № 3460 зобов’язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до їхньої компетенції.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

ОМС забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Спеціалізовані установи

Першим повноваженням виконавчих органів відповідної ради зазначено утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади.

Такі спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову допомогу, утворені ОМС, є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. Фінансування відбувається за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Установу очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням органу, що її утворив. Працівниками установи, до повноважень яких належить безпосередньо надання безоплатної первинної правової допомоги, можуть бути громадяни, які мають вищу юридичну освіту. Професійні вимоги до інших працівників установи визначаються її керівником.

Повноваження та порядок діяльності спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги встановлюються Положенням про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги, яке затверджується на основі Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Мін’юсту України від 28.03.12 р. № 483/5 (ср. 025069200).

Основним завданням установи є забезпечення доступу до інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, їх посадових і службових осіб.

Установа відповідно до покладених на неї завдань, окрім надання правових послуг, зазначених в ч. 2 ст. 7 Закону № 3460, інформує територіальну громаду про можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, веб-сайтах ОМС та/або у засобах масової інформації шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів; узагальнює інформацію про надану безоплатну первинну правову допомогу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітує органу, що утворив установу.

Залучення третіх осіб

ОМС можуть укладати з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу, договори про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Порядок та критерії залучення ОМС юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги затверджуються Міністерством юстиції України.

ОМС можуть залучати до надання безоплатної первинної правової допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права. Адвокат, інший фахівець у відповідній галузі права чи юридична особа приватного права, з якими укладено договір про надання первинної правової допомоги, зобов’язані надавати високоякісну допомогу в обсязі та строки, визначені договором (ч. 8 ст. 12 Закону № 3460).

Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги

Частиною 1 ст. 30 Закону № 3460 передбачено право особи оскаржити рішення щодо надання безоплатної первинної правової допомоги. Відмова ОМС, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Особи, які порушили Закон № 3460, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

« повернутися до списку новин