Підгаєцька районна рада
Підгаєцький район, Тернопільська область

Положення про президію, постійні комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Підгаєцької районної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії районної ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа  її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійної комісії не можуть входити голова та заступник голови районної ради.
4. Постійні комісії за доручення ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші  питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність і підконтрольних раді  органів, а також з питань  віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб,  подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право – отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
7. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствам, установами , організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендації комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від  загального складу комісії і підписуються головою комісії, а вразі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленому ними строк.
11. Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень ради може,створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
14. В Підгаєцькій районній раді діють такі постійні комісії:


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ

Голова комісії - Мартин В.Г.

Члени комісії: Дуда Г.Б., Шиндирівський М.В., Медюх С.П., Цяпа С.С.

 

1. Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
2. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних  програм соціально  економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;
3. Розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій;
4. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних  підрозділів державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
5. Готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;
6. Контролює видатки, пов’язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад районним бюджетом, здійснює контроль за виконанням вільних бюджетних коштів, а також надходжень  та видатків позабюджетних фондів;
7. Виносить на обговорення питання розвитку ефективного використання комунальної власності, спільно з іншими  комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради;
8. Бере участь у розробці питань, пов’язаних  із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних  та культурних програм, контролює їх виконання;
9. Розглядає пропозиції відповідних сільських, міської рад, пов’язані зі створенням спеціальних вільних та інших зон,  зміною у статусі цих зон, та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ  ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Голова комісії -  Кидонь Л.С.

Члени комісії: Солтисяк І.А., Чайковський Ю.І., Комарницька Г.К., Водвуд І.Б.


1. Бере  участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку в районі;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проект рішень ради  і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях  планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості;
4. Перевіряє  в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, подає  за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
5. Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та (використанні пам’яток історії культури, архітектури та містобудування, природних заповідників і т.ін);
6. Вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної  державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про  здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
7. Розглядає пропозиції та подає  висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які належать до  спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів  установленому законом порядку;
8. Розглядає пропозиції та подає висновки , щодо надання в оренду об’єктів спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району та передає на розгляд конкурсної комісії.
9. Вносить на обговорення зміни в Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад міста, сіл Підгаєцького району.
10. Вносить на обговорення зміни в Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить спільної власності територіальних громад міста, сіл Підгаєцького району.
11. Затверджує перелік об’єктів спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району.
12. Спільно з іншими комісіями  розглядає пропозиції та приймає рішення рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні  районної ради;
13. Готує рекомендації щодо об’єднання  на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах  об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення; визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ,  ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ, ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Голова комісії -  Сулятицька Г.Я.

Члени комісії: Гнатишин Р., Татарин В.М., Букавин Л.,

Савко І.Є, Онишкевич П.П.

1. Бере участь у розробці  і здійсненні заходів, що сприяють відродженню духовності та культури, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і  художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел;
2. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань надання професійним творчим  працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
3. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;
4. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії, культури,  збереженням та використанням культурного надбання;
5. Готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо і телебачення, проведення визнаних пам’ятних дат, ювілеїв і ін.. І їх висвітлення в пресі;
6. Сприяє забезпеченню у межах наданих повноважень через національно-культурні товариства вивчення державної і рідної мови;
7. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу управління культури РДА і підпорядкованих йому структур, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників різних відповідних підрозділів, а в  необхідних  випадках вносить свої  пропозиції на розгляд ради;
8. Вносить свої пропозиції, готує відповідні рішення про якість роботи районної  газети;
9. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції
10. Попередньо розглядає проекти програм, які спрямовані на забезпечення відповідно до  закону розвитку всіх  видів освіти, розвитку і вдосконалення   мережі освітніх закладів усіх форм власності;
11. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей – сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладів освіти, та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах  з продовженим днем);
12. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на відповідній території навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, вносить пропозиції  до відповідних органів;
13. Перевіряє в межах  своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, закладів освіти, організацій їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівника відповідного органу , а в необхідних випадках свої пропозиції на розгляд ради.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Голова комісії - Крамарчук Л.Я.

Члени комісії: Захарчук І.М., Музика Ю.В., Люта Т.М.

1. Бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства та соціального захисту населення, які вносять на розгляд ради, готує доповіді та співдоповіді;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, готує і подає висновки з цих питань;
4. Бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі  асоціацій, творчих спілок та інших громадських організацій, які діють у сфері здоров’я, материнства і дитинства, готує і подає на затвердження ради територіальну програму зайнятості  населення та розробляє заходи  щодо виникнення соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією її виконання.
5. Попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на забезпечення програм відповідно до закону всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують  обслуговування вдома; до влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому; дітей що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім’ї громадян, готує рекомендації   та висновки з цих питань:
6. Перевіряє в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах в установах та організаціях, а також якість проведення атестацій робочих місць, умови праці та  надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рівень;
7. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питання опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рівень;
8. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність державних місцевих благодійних організацій і Фондів, зареєстрованих на відповідній території, закладів охорони здоров’я, незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я;
9. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу  відповідних відділів і управлінь, закладів охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АПК,  ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Голова комісії -  Манюк І.Т.

Члени комісії: Семак І.С., Тронка В.О., Ружницький Є.Б.

1. Бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, стан і розвиток агропромислового  комплексу, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них  свої зауваження і пропозиції;
3. Бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних  ситуацій;
4. Перевіряє в межах  своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій, розташованих на території районної ради подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд, керівників відповідних установ, організацій, підприємств, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
5. Розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу;
6. Встановлення  правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях;
7. Розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ

1. Президія  районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради.
2. Президія утворюється рішенням районної ради і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу  президії входять за посадами: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради. За рішення ради до складу  президії можуть бути також включені уповноважені представники депутатських  груп і фракцій.
3. Засідання президії ради скликаються головою ради в міру необхідності і є  правомочним, якщо в них бере участь більше половини її фактичного складу. Засідання президії є, як правило, відкритими, їх веде голова районної ради або його заступник..
На засіданні президії запрошуються голова райдержадміністрації та його заступники.
4. На засіданнях президії районної ради можуть розглядатися питання:
4.1. Вироблення пропозицій по формуванню порядку денного сесії ради.
4.2. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд.
4.3. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради, внесених депутатами  пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян, наказах виборців.
4.4. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
4.5. підготовки пропозицій щодо кандидатур на голів постійних комісій, інших осіб, яких обирає або затверджує рада.
4.6. Попереднього розгляду подань районної державної адміністрації стосовно проектів програм економічного, соціального та екологічного розвитку району, районного бюджету, регулювання земельних відносин, комунальної власності, приватизації, інших документів.
4.7. Внесення пропозицій щодо необхідності змін і уточнень намічених програм, планів і заходів з подальшим затвердженням на сесіях ради.
4.8. Аналізу стану справ у питаннях, віднесених законодавством до відання районної  а, вироблення необхідних пропозицій.
4.9. Надання методично – консультативної допомоги міській та сільським радам і  іншим органам місцевого самоврядування , у здійсненні ними своїх повноважень.
4.10. Інші питання діяльності районної ради.
5. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення вважається прийнятим, якщо  за нього проголосувало не менше половини – фактичного складу президії, і підписується головуючим на їх засіданні. При рівності голосів вирішальне слово – за головою ради. Рішення, висновки і пропозиції враховуються головою ради, постійними комісіями районної ради.