Підгаєцька районна рада
Підгаєцький район, Тернопільська область

Постійні комісії районної ради

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ

1. Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
2. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних  програм соціально  економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;
3. Розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій;
4. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних  підрозділів державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
5. Готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;
6. Контролює видатки, пов’язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад районним бюджетом, здійснює контроль за виконанням вільних бюджетних коштів, а також надходжень  та видатків позабюджетних фондів;
7. Виносить на обговорення питання розвитку ефективного використання комунальної власності, спільно з іншими  комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради;
8. Бере участь у розробці питань, пов’язаних  із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних  та культурних програм, контролює їх виконання;
9. Розглядає пропозиції відповідних сільських, міської рад, пов’язані зі створенням спеціальних вільних та інших зон,  зміною у статусі цих зон, та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ  ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Бере  участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку в районі;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проект рішень ради  і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях  планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості;
4. Перевіряє  в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, подає  за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
5. Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та (використанні пам’яток історії культури, архітектури та містобудування, природних заповідників і т.ін);
6. Вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної  державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про  здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
7. Розглядає пропозиції та подає  висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які належать до  спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів  установленому законом порядку;
8. Розглядає пропозиції та подає висновки , щодо надання в оренду об’єктів спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району та передає на розгляд конкурсної комісії.
9. Вносить на обговорення зміни в Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад міста, сіл Підгаєцького району.
10. Вносить на обговорення зміни в Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить спільної власності територіальних громад міста, сіл Підгаєцького району.
11. Затверджує перелік об’єктів спільної власності територальних громад міста , сіл Підгаєцького району.
12. Спільно з іншими комісіями  розглядає пропозиції та приймає рішення рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні  районної ради;
13. Готує рекомендації щодо об’єднання  на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах  об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення; визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ,  ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І  ЕТИКИ

1. Бере участь у розробці  і здійсненні заходів, що сприяють відродженню духовності та культури, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і  художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел;
2. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань надання професійним творчим  працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
3. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;
4. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії, культури,  збереженням та використанням культурного надбання;
5. Готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо і телебачення, проведення визнаних пам’ятних дат, ювілеїв і ін.. І їх висвітлення в пресі;
6. Сприяє забезпеченню у межах наданих повноважень через національно-культурні товариства вивчення державної і рідної мови;
7. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу управління культури РДА і підпорядкованих йому структур, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників різних відповідних підрозділів, а в  необхідних  випадках вносить свої  пропозиції на розгляд ради;
8. Вносить свої пропозиції, готує відповідні рішення про якість роботи районної  газети;
9. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції
10. Попередньо розглядає проекти програм, які спрямовані на забезпечення відповідно до  закону розвитку всіх  видів освіти, розвитку і вдосконалення   мережі освітніх закладів усіх форм власності;
11. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей – сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладів освіти, та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах  з продовженим днем);
12. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на відповідній території навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, вносить пропозиції  до відповідних органів;
13. Перевіряє в межах  своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, закладів освіти, організацій їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівника відповідного органу , а в необхідних випадках свої пропозиції на розгляд ради.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА

1. Бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства та соціального захисту населення, які вносять на розгляд ради, готує доповіді та співдоповіді;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, готує і подає висновки з цих питань;
4. Бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі  асоціацій, творчих спілок та інших громадських організацій, які діють у сфері здоров’я, материнства і дитинства, готує і подає на затвердження ради територіальну програму зайнятості  населення та розробляє заходи  щодо виникнення соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією її виконання.
5. Попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на забезпечення програм відповідно до закону всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують  обслуговування вдома; до влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому; дітей що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім’ї громадян, готує рекомендації   та висновки з цих питань:
6. Перевіряє в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах в установах та організаціях, а також якість проведення атестацій робочих місць, умови праці та  надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рівень;
7. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питання опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рівень;
8. Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність державних місцевих благодійних організацій і Фондів, зареєстрованих на відповідній території, закладів охорони здоров’я, незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я;
9. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу  відповідних відділів і управлінь, закладів охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.


КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АПК,  ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

1. Бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, стан і розвиток агропромислового  комплексу, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них  свої зауваження і пропозиції;
3. Бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних  ситуацій;
4. Перевіряє в межах  своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій, розташованих на території районної ради подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд, керівників відповідних установ, організацій, підприємств, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
5. Розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу;
6. Встановлення  правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях;
7. Розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю.